Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
  2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de cliënt;
  3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;
  4. Wanneer u een dienst bij ons afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Alle cliënten kunnen deze algemene voorwaarden in de praktijkmap in de wachtruimte en op de website raadplegen;
  5. Wij zijn gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

  Artikel 2 Verplichtingen behandelaar

  1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;
  2. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt;
  3. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;
  4. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

  Artikel 3 Verplichtingen cliënt

 • Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;
 • Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;
 • Cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren;
  1. Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Bij geen gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of mailen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. 

  Artikel 4 Kwaliteit

  1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG register.

  Artikel 5 De eerste afspraak

  1. Indien een cliënt voor de eerste keer komt dient hij/zij zich te legitimeren. Dit in verband met de wettelijke legitimatieplicht.
  2. Een eerste afspraak bestaat uit de intake; een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en het geven van een diagnose voor een mogelijke behandeling.
  3. De fysiotherapie zitting; ‘behandeling’, start wanneer de diagnose is gesteld. Door het eerst stellen van een diagnose bestaat er een kans dat u bij de eerste afspraak nog niet wordt behandeld.

  Artikel 6 Privacyreglement

  Wij zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is, naast de privacywetgeving de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

  1. Behalve uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  2. U heeft het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent, dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  3. Alleen gegevens, die te maken hebben met de behandeling, worden in het medisch dossier opgeslagen.
  4. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk, dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal desgewenst anoniem gebruik worden gemaakt van deze gegevens.
  5. Als u er bezwaar tegen heeft, dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
  6. Wanneer het voor het onderzoek van belang is, dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  7. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie, mits ouders en verzorgers van de cliënt onder de 16 jaar. Gegevens worden pas vrijgegeven, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  8. Nadat een cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  9. Indien u van mening bent, dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

  Artikel 7 Huisregels en bejegening

  Wij bouwen graag een goede relatie op met onze cliënten. Om iedereen zo adequaat en plezierig mogelijk van dienst te kunnen zijn in een veilige en prettige omgeving, hebben we een aantal huisregels opgesteld:

  1. Binnen de praktijk dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  2. Als u zich wilt aanmelden als nieuwe cliënt, kan dit door telefonisch contact op te nemen of te e-mailen. Op de praktijk kunt u dit doen door in de wachtkamer plaats te nemen en een willekeurig fysiotherapeut hiervoor aan te spreken. 
  3. Als u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden en kunt u direct plaatsnemen in de wachtruimte.
  4. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent opgehaald, kunt u zich melden.
  5. Neem altijd uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraak op invullen.
  6. Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
  7. Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte.
  8. Wilt u de wachtruimte netjes achterlaten en lectuur terugleggen na gebruik.
  9. U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u, dat u als cliënt de persoonlijke hygiënische regels en andere huidige maatregelen in acht neemt.
  10. Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, vragen wij u passende kleding en schone (sport) schoenen te dragen. Graag de zaal met schone schoenen betreden. 
  11. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (bv. brandweer, politie) op te volgen.
  12. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (bv. mobiel, sieraden, portemonnee, auto, fiets etc.)
  13. De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de algemene voorwaarden óf aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

  Artikel 8 Huisregels oefenzaal

  1. De oefenzaal mag alleen met schoon (sport)schoeisel worden betreden.
  2. Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht.
  3. Maak het apparaat, waarop u transpiratie achterlaat, schoon met uw handdoek of met de daarvoor aanwezige papierrollen en reiniger.
  4. Oefenmateriaal (ballen, halters, banken, elastieken etc.) dient na gebruik te worden opgeruimd.

  Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

  1. U bent dus zelf verantwoordelijk om uw recht op vergoeding bij te houden. De declaratie van de behandelingen gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, waarmee wij een contract hebben, indien de cliënt een vergoedende verzekering (aanvullende verzekering voor fysiotherapie) heeft. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg is verleend c.q. de cliënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen. 
  2. Indien onverzekerd, dan wordt de factuur altijd naar de cliënt opgestuurd.
  3. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
  4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid

  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
  3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Fysiotherapie en manuele therapie De Bras tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie en manuele therapie De Bras ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
  4. Fysiotherapie en manuele therapie De Bras is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
  5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Fysiotherapie en manuele therapie De Bras voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Fysiotherapie en manuele therapie De Bras te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
  6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fysiotherapie en manuele therapie De Bras strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Fysiotherapie en manuele therapie De Bras;
  7. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
  8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Fysiotherapie en manuele therapie De Bras is betaald, met een maximum van €1.000,00 (zegge duizend euro);
  9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Fysiotherapie en manuele therapie De Bras tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie en manuele therapie De Bras ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

  Artikel 11 Klachten- en geschillenregeling

  1. De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het praktijk op te vragen;
  2. Fysiotherapie en manuele therapie De Bras neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

  Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
  2. Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 1 januari 2021 op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Fysiotherapie en manuele therapie De Bras uitvoert en/of levert.

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring! Lees meer